Webdesign & Hosting IT Beheer & helpdesk Connectivity & Security Har- & software Har- & software

 085-7600140

leveringsvoorwaarden

InfraIT-Groep copyright 2013-2014.

1. ALGEMEEN
1.1 Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door Infra IT Groep schriftelijk is bevestigd.
1.2 Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, die afwijken van deze voorwaarden binden Infra IT Groep slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
1.3 De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Infra IT Groep, van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen; een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.
1.4 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.
1.5 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Infra IT Groep met haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, zulks met uitsluiting van andere voorwaarden welke door opdrachtgevers van toepassing mochten worden verklaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan Infra IT Groep een opdracht tot levering, ontwikkeling en/of onderhoud van hardware, software, internet- en andere multimedia applicaties wenst te verstrekken of verstrekt, data communicatieverbindingen van haar wenst te huren of huurt, van haar hostingfaciliteiten gebruik wenst te maken of daarvan gebruik maakt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.

2. OFFERTES
2.1 Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. Infra IT Groep is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.
2.2 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs; de daadwerkelijk door Infra IT Groep gewerkte uren en de daadwerkelijk door Infra IT Groep gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
2.3 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
2.4 Alle door Infra IT Groep opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W., verpakkings-, koeriers- en verzendkosten en/of andere op de goederen en/of diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, onvoorziene externe kosten daaronder begrepen, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2.5 De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden.
2.6 Indien slechts voor een gedeelte van de uit te voeren opdracht modellen, kopij, informatiedragers e.d. zijn overgelegd, is Infra IT Groep niet gehouden aan de voor het geheel opgegeven prijs, indien zou blijken dat het gedeelte van het werk waarvoor geen gegevens zijn overgelegd naar verhouding meer arbeid vereist dan het gedeelte waarvoor wel gegevens zijn overgelegd.
2.7 Indien een opdracht uitblijft, behoudt Infra IT Groep zich het recht voor de gemaakte ontwerp-, teken- en calculatiekosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen, een en ander slechts dan, wanneer van een diepgaande studie van het project gesproken kan worden en alsdan in overleg met aanvrager naar gebruik en billijkheid berekend.
2.8 Ten aanzien van alle aangeboden zaken gelden, naast hetgeen daaromtrent in de offerte, catalogi en brochures staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties; met name wordt uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt ten aanzien van nuances in de opgegeven kleuren. Geringe afwijkingen van de in de offerte, catalogi en brochures voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen worden derhalve voorbehouden. Dergelijke afwijkingen ontslaan de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
2.9 Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal Infra IT Groep gerechtigd zijn om sedert de totstandkoming der overeenkomst en voordat de gehele levering heeft plaatsgevonden opgetreden verhogingen van grondstofprijzen, lonen, sociale werkgeverslasten en/of andere arbeidsvoorwaarden, alsmede verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, alsmede enige wijziging in wisselkoersen, welke voor Infra IT Groep kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen, in welk geval opdrachtgever -in geval van consumentenkoop- het recht heeft de overeenkomst te annuleren onder gehoudenheid het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht aan Infra IT Groep te voldoen.
2.10 Eventuele montage- of installatiewerkzaamheden zijn slechts in de opgegeven prijzen begrepen, indien dit uitdrukkelijk staat vermeld. De kosten van bouwkundige werkzaamheden, hak-, breek-, boorwerkzaamheden anders dan in zachte steen zijn in de opgegeven prijzen nimmer begrepen.
2.11 De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden zaken. Wijzigingen, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering, verplichten Infra IT Groep niet tot enige vergoeding en geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst of betaling te weigeren.
2.12 Bij installatiewerkzaamheden zijn ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgave van maten en gewichten zo nauwkeurig mogelijk, doch niet absoluut bindend; kleine onvermijdelijke verschillen bij de uitvoering kunnen Infra IT Groep op generlei wijze worden tegengeworpen. De uitvoering zal geschieden in de normale werktijden.
2.13 Aanbiedingen en leveringen van niet-standaard-software, internet- en multimedia applicaties zijn gebaseerd op gegevens, zoals door opdrachtgever verstrekt en hebben uitsluitend betrekking op door Infra IT Groep schriftelijk genoemde toepassingen en specificaties. Besprekingen aangaande werking en inhoud worden schriftelijk vastgelegd en door opdrachtgever voor akkoord getekend. Bij gebreke van een dergelijke verslaglegging geschiedt ontwikkeling voor risico van opdrachtgever. Wijziging op reeds goedgekeurde verslagen worden extra in rekening gebracht op basis van nacalculatie.
2.14 Ontwikkeling van niet-standaard-software, internet- en multimedia applicaties dient te worden gezien als een inspannings-overeenkomst en niet als een resultaatovereenkomst. Alle ontwikkelingskosten, waarop bij offerte niet kon worden gerekend, die ontstaan ten gevolge van wijzigingen in de specificaties van opdrachtgever tijdens de ontwikkeling of die mochten ontstaan tijdens de implementatie van de ontwikkelde software worden derhalve aan opdrachtgever doorberekend.

3. OPDRACHTEN
3.1 Een bestelling of opdracht bindt de opdrachtgever. Infra IT Groep is eerst gebonden door verzending van de opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan Infra IT Groep kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.2 De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Infra IT Groep ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling, per E-mail of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Infra IT Groep zijn bevestigd.
3.3 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Infra IT Groep alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van ontwerp, tekening, calculatie, voorbereiding, opslag provisie e.d.) te vergoeden. Indien Infra IT Groep zulks wenst, is opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van winstderving, zomede van de overige, uit de bewuste annulering voortvloeiende, schaden.
3.4 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.
3.5 Wijzigingen en/of annuleringen van gedane bestellingen of gegeven opdrachten binden Infra IT Groep eerst na schriftelijke acceptatie.
3.6 Schriftelijke opdrachten van de opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.
3.7 Infra IT Groep behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.
3.8 Opdrachten die tot gevolg hebben dat regelmatig repeterende, al dan niet licht van elkaar afwijkende, werkzaamheden dienen te worden verricht, worden geacht te zijn gegeven voor onbepaalde tijd.
3.9 Bij opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzeggingstermijn in acht te nemen van tenminste drie maanden.
3.10 Een overeenkomst aangegaan voor een bepaalde periode wordt stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode als aanvankelijk overeengekomen indien opdrachtgever niet binnen drie maanden voor afloop van de contracts-periode schriftelijk (aangetekend) te kennen geeft de overeenkomst te willen ontbinden.
3.11 Door het afnemen van een dienst van Infra IT Groep accepteert de afnemer ten alle tijden de duur ( van minimaal een jaar zie punt 3.10 ) en de geldsom die voor deze geleverde dienst staat.

4. LEVERINGEN/UITVOERING VAN DE OPDRACHT
4.1 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie; in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij het hoofdstuk “betaling”.
4.2 Oponthoud of vertraging of gevolgschade daarvan is niet voor rekening van Infra IT Groep, een en ander onverminderd het gestelde in hoofdstuk 5.
4.3 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geldende tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft Infra IT Groep enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever Infra IT Groep bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en zulks door Infra IT Groep schriftelijk is bevestigd.
4.4 Zodra aan de opdrachtgever is bericht, dat de voor hem bestelde goederen ter beschikking liggen, dienen deze binnen tien dagen door hem te worden afgenomen, bij gebreke waarvan Infra IT Groep het recht heeft aan opdrachtgever opslagkosten in rekening te brengen of de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen met behoud van het recht op schadevergoeding.
4.5 Indien opdrachtgever de goederen niet binnen de sub 4 van dit hoofdstuk gestelde termijn afneemt, komen alle schaden aan de goederen, voor zover deze niet door de verzekeraar van Infra IT Groep worden gedragen, voor rekening van de opdrachtgever.
4.6 De door Infra IT Groep te leveren goederen reizen immer voor rekening en risico van de opdrachtgever, behoudens in die gevallen, waarin het totaal met de opdracht gemoeide bedrag franco levering wettigt, een en ander uitsluitend ter beoordeling van Infra IT Groep.
4.7 Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij vooruit anders is overeengekomen. Bij een afwijkende wijze van verzending komen de gemaakte meer-kosten voor rekening van de opdrachtgever.
4.8 Het aannemen van de goederen door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu, geldt als bewijs, dat de emballage in goede staat was.
4.9 Overeengekomen termijnen gelden slechts indien en voor zover het te verwerken materiaal, alsmede de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens, op de overeengekomen tijd bij Infra IT Groep wordt afgeleverd en de door opdrachtgever zelf of voor diens rekening door derden uit te voeren werkzaamheden op tijd zijn verricht. Indien ten gevolge van niet-tijdige levering/uitvoering van werk door opdrachtgever de opdracht slechts kan worden uitgevoerd door inschakeling van extra-transport, overwerk, spoedbestelling e.d., zal Infra IT Groep daartoe, zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever, gerechtigd zijn en zullen de daardoor ontstane kosten voor rekening van opdrachtgever komen. Bij niet-tijdige levering door de opdrachtgever is Infra IT Groep gerechtigd de datum van uitvoering van de opdracht nader vast te stellen. Controle op tijdige levering van het te verwerken materiaal, alsmede de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens, dient door opdrachtgever te geschieden.
4.10 De levering van standaard-software geeft slechts recht op het niet-exclusieve gebruik van de betrokken programma’s, voor het overeengekomen aantal gebruikers op de overeengekomen locaties.
4.11 Op de levering van standaard-software van Infra IT Groep zijn de bepalingen als vermeld in de Software Licentie Overeenkomst van toepassing. Deze Software Licentie Overeenkomst maakt een onverbrekelijk deel uit van deze Algemene Voorwaarden, als ware zij daarin letterlijk opgenomen.
4.12 Op de levering van standaard-software van derden zijn de bepalingen als vermeld in de Software Licentie Overeenkomst van de producent van de software van toepassing.
4.13 Alle leveringstijden worden door Infra IT Groep steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar het oordeel van Infra IT Groep eventueel benodigde gegevens, tekeningen en materialen door opdrachtgever aan haar zijn verstrekt. Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.
4.14 Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan Infra IT Groep kennis geeft, onverminderd het recht van Infra IT Groep om binnen 4 weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de betreffende goederen alsnog te leveren. Opdrachtgever kan vorderen dat Infra IT Groep omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken.
4.15 Bij verhuur zullen de verhuurde zaken onder alle omstandigheden onvervreemdbaar eigendom blijven van Infra IT Groep.Indien opdrachtgever zich niet houdt aan de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden heeft Infra IT Groep het recht het huurcontract tussentijds te ontbinden, het verhuurde weder in bezit te nemen en tot invordering van de huursom over de gehele overeengekomen huurperiode over te gaan.
4.16 Overschrijding van de overeengekomen huurtermijn is alleen geoorloofd indien Infra IT Groep daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven. In geval van overschrijding van de huurtermijn is opdrachtgever per dag een vergoeding verschuldigd overeenkomstig de overeengekomen dagprijs.
4.17 De opdrachtgever is -zonder uitdrukkelijke toestemming daartoe zijdens Infra IT Groep- niet gerechtigd zijn rechten uit de huurovereenkomst voortvloeiende aan derden over te dragen. De opdrachtgever ontleent aan de huurovereenkomst slechts het recht om persoonlijk van het gehuurde gebruik te maken op de aangegeven lokaties, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.18 Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Infra IT Groep voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt, heeft Infra IT Groep het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever aan Infra IT Groep verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.
4.19 Ten onrechte aan Infra IT Groep geretourneerde goederen blijven ter beschikking en voor risico van opdrachtgever; eventuele vervoers- en/of opslagkosten komen voor zijn rekening.
4.20 Infra IT Groep is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien zulks naar de mening van Infra IT Groep een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.
4.21 Infra IT Groep zal van alle relevante mondelinge gesprekken met opdrachtgever een besprekingsverslag maken en aan opdrachtgever zenden. Indien opdrachtgever niet binnen twee werkdagen na ontvangst van een bespreekverslag heeft gereageerd, zijn partijen aan de inhoud van dit bespreekverslag gebonden. Voor de juiste uitvoering van telefonische besprekingen, opdrachten, wijzigingen of aanvullingen van opdrachten wordt door Infra IT Groep geen aansprakelijkheid aanvaard, tenzij deze telefonische contacten schriftelijk zijn bevestigd.
4.22 Het is opdrachtgever niet toegestaan noch gedurende de uitvoering van de opdracht, noch gedurende een periode van zes maanden na afloop van de opdracht, op enigerlei wijze een arbeidsovereenkomst aan te gaan met door of namens Infra IT Groep bij of voor opdrachtgever te werk gesteld personeel, zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare boete van 2500 euro, voor elke overtreding, per week dat de overtreding voortduurt.
4.23 Indien Infra IT Groep goederen, materiaal of gegevens (al dan niet door Infra IT Groep vervaardigd of samengesteld) van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd die goederen, materialen en/of gegevens onder zich te houden totdat alle kosten die Infra IT Groep gemaakt heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goederen/materiaal/gegevens van de opdrachtgever, geheel door opdrachtgever zijn
voldaan, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft Infra IT Groep ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.
4.24 Infra IT Groep verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.
4.25 Indien tijdens de uitvoering van een door Infra IT Groep aangenomen opdracht blijkt, dat ten gevolge van aan Infra IT Groep onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft Infra IT Groep het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer-of mindere kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door Infra IT Groep reeds verrichte, maar van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.
4.26 Indien Infra IT Groep een opdracht in onderaanneming uitvoert, is zij -tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen- gerechtigd om rechtstreeks contact op te nemen met de aanbesteder over de technische uitvoering van de opdracht.
4.27 Voor het gebruik van de datatransmissie faciliteiten van Infra IT Groep wordt door Infra IT Groep de zogenaamde Fair Use Policy gehanteerd. Onder Fair Use wordt verstaan, dat opdrachtgever zoveel mogelijk binnen de dataverkeer-limiet behorende bij zijn abonnement blijft. Indien opdrachtgever de datalimiet overschrijdt, zal hij hiervan per E-mail van worden verwittigd. Indien binnen drie maanden de limiet voor de tweede maal wordt overschreden, zal het abonnement worden omgezet naar een abonnement dat voldoende ruimte biedt voor het gegenereerde dataverkeer; de kosten hiervan worden automatisch doorberekend aan opdrachtgever. Indien opdrachtgever in enige maand zijn limiet met meer dan 25 % overschrijdt, behoudt Infra IT Groep zich het recht voor om per direct het abonnement aan te passen
4.28 De in Art. 4.27 genoemde Fair Use Policy houdt voor Infra IT Groep in, dat zij eenmalige overschrijding van dataverkeer door opdrachtgever niet aan opdrachtgever doorberekend, terwijl zij daar zelf wel voor wordt belast. Voor opdrachtgever houdt de Fair Use Policy in, dat hij bij herhaalde overschrijding overstapt naar een abonnement dat past bij het door hem gegenereerde dataverkeer.
4.29 Indien planningen afgegeven zijn, waar derde partijen zoals maar niet beperkt tot providers, telecombedrijven, installatiebedrijven onderdeel van vormen, worden deze plannings data als richttijden beschouwd. Afwijking van deze planning zal niet voor rekening van Infra IT komen. Wel verplicht Infra-IT Groep zich tot een inspanning om de afgegeven planning zoveel mogelijke te benaderen. .

5. OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN
5.1 Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde intredende wordt vertraagd, kan door Infra IT Groep een deel van de voor het totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte gedeelte alsmede de voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten worden gefactureerd op de termijnen waarop, indien geen vertraging zou zijn opgetreden, zou zijn gefactureerd. Mochten deze termijnen niet van te voren uitdrukkelijk zijn overeengekomen, dan zal het vorenbedoelde kunnen worden gefactureerd onmiddellijk na het verstrijken van de voor de uitvoering van de opdracht in kwestie normaliter benodigde tijd.
5.2 De met Infra IT Groep overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
5.3 Storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven of andere energie- of datacommunicatiebedrijven, het optreden van tot dan toe onbekende virussen, gebrek aan brandstof, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten aan Infra IT Groep door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabricaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Infra IT Groep van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.
5.4 Ingeval van overmacht zal Infra IT Groep daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, in welk geval opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht heeft de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting Infra IT Groep het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

6.1 Toepasselijkheid
6.1.1 Op alle overeenkomsten tot levering van diensten gelden de Algemene Voorwaarden van INFRA IT. Daarnaast voor INFRA IT Connect de volgende aanvullende voorwaarden. Bij strijdigheid tussen bepalingen in deze aanvullende voorwaarden en de Algemene Voorwaarden van INFRA IT, gaan de onderhavige aanvullende bepalingen voor.
6.1.2 Deze aanvullende voorwaarden kunnen door INFRA IT te allen tijde worden gewijzigd, zonder dat dit voor de klant het recht geeft om een (andere) met INFRA IT gesloten overeenkomst op te zeggen danwel te ontbinden.

6.2 Definities
6.2.1 Aansluiting: de aansluiting die het mogelijk maakt om gebruik te maken van breedbanddienstverlening;
6.2.2 CPE of Customer Premises Equipment: de apparatuur (router en/of modem) die noodzakelijk moet worden aangesloten op het netwerkaansluitpunt om de klant in staat te stellen om INFRA IT Connect af te nemen.
6.2.3 Dienstbeschrijving: de dienstbeschrijving van INFRA IT Connect zoals deze op de website te vinden is;
6.2.4 ISP-migratie: overstap van of naar een andere Internet Service Provider binnen een Telecommunicatienetwerk;
6.2.5 Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met INFRA IT de Overeenkomst voor INFRA IT Connect heeft gesloten;
6.2.6 Netwerkaansluitpunt: een eindpunt van het vaste Telecommunicatienetwerk dat dient voor het aansluiten van Randapparaten, met de Voorzieningen die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van INFRA IT Connect (en dus INFRA IT Connect);
6.2.7 Netwerkleverancier: de leverancier van het netwerk waarover de dienst INFRA IT Connect wordt geleverd;
6.2.8 Overeenkomst: de overeenkomst op grond waarvan INFRA IT Connect geleverd kan worden, (door INFRA IT);
6.2.9 Randapparaten: apparaten die bestemd zijn om rechtstreeks of indirect op een Netwerkaansluitpunt te worden aangesloten, ten behoeve van de overbrenging, verwerking of ontvangst van informatie;
6.2.10 Telco-Telco-migratie: overstap naar een ander Telecommunicatienetwerk;
6.2.11 Telecommunicatienetwerk: de apparatuur en andere technische middelen die overdracht en, waar van toepassing, routering mogelijk maken van signalen tussen Netwerkaansluitpunten, via kabels, radiogolven, optische middelen of andere elektromagnetische middelen;
6.2.12 Voorzieningen: onderdelen van het Telecommunicatienetwerk, zoals kabels, apparatuur en Netwerkaansluitpunten, die door de Netwerkleverancier ten behoeve van INFRA IT Connect worden gebruikt;
6.2.13 Werkdagen: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van in Nederland algemeen erkende feestdagen;
6.2.14 INFRA IT Connect: de dienst van INFRA IT die een rechtstreekse toegang biedt tot het internet gebaseerd op een Aansluiting.

6.3 Algemene bepalingen
6.3.1 INFRA IT spant zich in om de dienstverlening zo ongestoord mogelijk te laten verlopen. Het is technisch echter onmogelijk om elke storing of beperking in de dienstverlening te voorkomen. Storingen en beperkingen van de dienstverlening worden door of vanwege INFRA IT wel zo spoedig mogelijk verholpen.
6.3.2 INFRA IT Connect wordt, indien dit technisch mogelijk is, door INFRA IT aangeboden op een Netwerkaansluitpunt op de locatie die met de Klant wordt overeengekomen. Alle apparatuur (waaronder de CPE en splitter die nodig is om van INFRA IT Connect gebruik te maken) en bekabeling die ten behoeve van het gebruik van INFRA IT Connect op die locatie nodig is, alsmede diensten die met gebruikmaking van INFRA IT Connect worden aangeboden, vallen buiten de verantwoordelijkheid van INFRA IT, op grond van de Overeenkomst.
6.3.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden, specifieke voorwaarden of bedingen of andere voorwaarden van de Klant worden door INFRA IT uitdrukkelijk afgewezen.

6.4 Totstandkoming van de overeenkomst, herroepingsrecht
6.4.1 De Overeenkomst komt tot stand op de datum van ontvangst van de schriftelijke bevestiging van INFRA IT dat de aanvraag is geaccepteerd, tenzij anders is overeengekomen.
6.4.2. Wanneer Infra IT Groep een contract aanbiedt, maar deze niet ondertekend retour ontvangt van de Klant, is de overeenkomst niettemin geldig wanneer de Klant producten en/ of diensten tegen betaling afneemt van Infra IT Groep en gaat de Klant akkoord met de algemene voorwaarden

6.5 Het in dienst stellen van INFRA IT Connect
6.5.1 Om te kunnen beoordelen of het technisch mogelijk is om INFRA IT Connect aan de Klant te leveren, zal voorafgaand aan de indienststelling een aantal tests moeten worden uitgevoerd. Aan de uitslag van deze tests kunnen geen rechten worden ontleend.
6.5.2 Indien blijkt dat het technisch niet mogelijk is om (de gekozen abonnementsvorm van) INFRA IT Connect aan de Klant te leveren zal INFRA IT gerechtigd zijn de Overeenkomst op grond daarvan te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Echter Infra IT zal altijd met een voorstel komen die de oude overeenkomst dicht zal benaderen.
6.5.3 Indien blijkt dat het technisch wel mogelijk is om INFRA IT Connect aan de Klant te leveren, wordt INFRA IT Connect zo spoedig mogelijk in dienst gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

6.6 Voorzieningen
6.6.1 De Klant dient er voor zorg te dragen dat er een Netwerkaansluitpunt en Telecommunicatienetwerk aanwezig is op de locatie die met de Klant wordt overeengekomen.
6.6.2 De Voorzieningen op een overeengekomen locatie zijn niet in eigendom van INFRA IT en vallen buiten de verantwoordelijkheid van INFRA IT.
6.6.3 De Klant dient er zorg voor te dragen dat de Voorzieningen op een overeengekomen locatie zorgvuldig worden behandeld om de dienstverlening door INFRA IT mogelijk te maken. Tevens dienen de Voorzieningen bereikbaar te zijn.

6.7 Beheer van het systeem
6.7.1 Het onderhoud aan INFRA IT Connect wordt gedaan door of vanwege INFRA IT. Ten behoeve van onderhoud kan INFRA IT tijdelijk (een deel van) de INFRA IT Connect dienst buiten gebruik stellen. Ook kan dit tijdelijke gevolgen hebben voor de mogelijkheden van de Klant om gebruik te maken van andere diensten die over het Telecommunicatienetwerk worden geleverd. INFRA IT zal dit tot het minimum beperken en dit meedelen, tenzij dit in redelijkheid niet mogelijk is.
6.7.2 De Klant dient, indien dit voor netwerkonderhoud danwel het oplossen van storingen noodzakelijk is, zijn medewerking te verlenen.
6.7.3 De technische eigenschappen van INFRA IT Connect of van het Telecommunicatienetwerk kunnen door of vanwege INFRA IT worden gewijzigd.
6.7.4 INFRA IT is zonder voorafgaande bekendmaking, gerechtigd om internetverkeer op de Aansluiting tegen te houden of anderszins te beperken. INFRA IT kan dit uitsluitend doen ten behoeve van het bevorderen van veiligheid en het voorkomen van misbruik (abuse).

6.8 Verplichtingen van de klant
6.8.1 Om gebruik te maken van INFRA IT Connect dient de Klant tenminste:
* te beschikken over een Netwerkaansluitpunt en Voorzieningen op de overeengekomen locatie;
* te ressorteren binnen het dekkingsgebied van het Telecommunicatienetwerk;
* te voldoen aan de eisen vermeld in de Dienstbeschrijving.
6.8.2 Klant draagt er zorg voor dat zijn Randapparatuur (bijvoorbeeld zijn CPE en splitter) voldoen aan de in de dienstbeschrijving gestelde standaarden, tenzij de apparatuur door INFRA IT in bruikleen is gegeven.
6.8.3 De Klant zal aan INFRA IT desverlangd de gegevens verstrekken die INFRA IT nodig heeft voor het in stand houden van de goede werking van INFRA IT Connect, waaronder begrepen informatie omtrent aangesloten of aan te sluiten Randapparaten.
6.8.4 Het is de Klant niet toegestaan zijn Aansluiting ter beschikking te stellen dan wel te vervreemden aan derden.
6.8.5 De Klant staat in voor al het gebruik dat van de Aansluiting wordt gemaakt vanaf de locatie van de Klant, ook al gebeurt dat zonder zijn toestemming. De Klant staat tevens in voor al hetgeen geschiedt met Voorzieningen op een overeengekomen locatie, voor zover dat aan hem toerekenbaar is.
6.8.6 De Klant geeft toestemming aan INFRA IT zijn persoonsgegevens aan derden te verstrekken voor zover dat noodzakelijk is voor de dienstverlening. De privacyverklaring geeft een specifiekere omschrijving van deze noodzakelijke verstrekking. INFRA IT verplicht zich bij verstrekking van persoonsgegevens aan derden deze derden eveneens aan haar eigen privacybeleid te houden.

6.9 CPE
6.9.1 Dit artikel is alleen van toepassing indien de klant INFRA IT Connect afneemt inclusief een bruikleen CPE.
6.9.2 Als onderdeel van de overeenkomst verschaft INFRA IT de klant een CPE in bruikleen. (in afwijking van artikel 6.3.2 van deze voorwaarden)
6.9.3 Bij defecten in de CPE die niet zijn toe te rekenen aan de klant, ontvangt de klant, na melding van het defect op een werkdag, binnen redelijke termijn, kosteloos nieuwe CPE. De klant kan aanspraak maken op dit recht gedurende de looptijd van de Overeenkomst.
6.9.4 Na ontvangst van de nieuwe CPE conform de regeling voorzien in artikel 6.9.3 dient de klant binnen 1 week de defecte CPE aan INFRA IT op eigen kosten, verpakt in een breukvrije verpakking, te retourneren, tenzij anders overeengekomen. Indien na ontvangst van de defecte CPE blijkt dat het defect aan de klant is toe te rekenen, is de klant aan INFRA IT een eenmalig bedrag verschuldigd ter vergoeding van de door INFRA IT ter zake gemaakte kosten.

6.10 Prijzen
6.10.1 De Klant is aan INFRA IT een vergoeding verschuldigd voor de door hem afgenomen INFRA IT Connect dienst volgens de daarvoor vastgestelde tarieven.

6.11 Betaling
6.11.1 INFRA IT is gerechtigd vooruitbetaling te verlangen van eenmalig en periodiek verschuldigde vergoedingen.
6.11.2 INFRA IT is gerechtigd betaling via automatische incasso te verlangen. Zodra INFRA IT daarom verzoekt, zal de Klant INFRA IT machtigen de in het kader van INFRA IT Connect verschuldigde vergoedingen via automatische incasso af te schrijven van een Nederlanse bank- of girorekening.
6.11.3 Bij niet-tijdige betaling van de factuur heeft INFRA IT het recht de levering van de dienst INFRA IT Connect en alle diensten gebruikmakende van INFRA IT Connect op te schorten, respectievelijk te ontbinden. De Klant is gehouden de vergoeding te betalen tot aan de beëindiging van de Overeenkomst tussen de Klant en INFRA IT.
6.11.4 In het geval de Aansluiting wordt afgesloten door een ISP-migratie danwel Telco-Telco-migratie en Klant INFRA IT Connect niet bij INFRA IT heeft opgezegd, blijft Klant de vergoeding verschuldigd voor de INFRA IT Connect dienst tot het moment van beëindiging van de Overeenkomst tussen de Klant en INFRA IT.
6.11.5 INFRA IT is niet verplicht ten gevolge van het niet-tijdig opzeggen door Klant vergoedingen terug te storten dan wel kwijt te schelden.
6.11.6 De Klant is gehouden na beëindiging van de Overeenkomst alle gemaakte kosten aan INFRA IT (middels een eindafrekening) te betalen.
6.11.7 INFRA IT is gerechtigd de met artikel 6.12.2 samenhangende additionele kosten bij de Klant in rekening te brengen.

6.12 Duur van de overeenkomst
6.12.1 Het abonnement dat u bij Infra IT Groep afsluit heeft een afgesproken periode van een jaar en wordt telkens met een zelfde periode verlengd. Opzeggen is tussentijds niet mogelijk. Indien u wel wilt opzeggen dient u uw abonnement minimaal 3 maanden voor het einde van de lopende periode aangetekend op te zeggen.
6.12.2 Indien de Klant bij het aangaan van de Overeenkomst een abonnement op een andere dienst die over het Telecommunicatienetwerk wordt geleverd (bijvoorbeeld vaste telefonie) heeft en dit abonnement tijdens de duur van de Overeenkomst wordt beëindigd, blijft deze Overeenkomst in stand.

6.13 Contractovername
6.13.1 De Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van INFRA IT. Aan de toestemming kunnen door INFRA IT voorwaarden worden verbonden.

6.14 Afsluitkosten
6.14.1 Infra IT hanteert afsluitkosten i.p.v. setup-fee deze zijn voor consumenten Adsl € 75,- en voor Business Adsl / Sdsl € 150,-

7. SITE HOSTING
7.1 Een overeenkomst voor site hosting wordt aangegaan voor een periode van een jaar en wordt stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd. Opzegging van de (verlengde) overeenkomst door opdrachtgever dient minimaal ‚‚n maand voor het einde van de contracts-periode te geschieden.
7.2 Infra IT Groep draagt zorg voor beschikbaarheid van de server en netwerk, overeenkomstig het overeengekomen service level, waarbij zij zich inspant om zo optimaal mogelijk aan dit service level te voldoen. Infra IT Groep aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid als dit level op enig moment niet gerealiseerd kan worden.
7.3 Infra IT Groep is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge van storingen in het Internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit e.d.
7.4 Het is opdrachtgever niet toegestaan de website en/of de beschikbaar gestelde schijfruimte te gebruiken voor:
a. handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette of de richtlijnen van de Reclame Code commissie;
b. het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden E-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);
c. het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
d. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie en discriminerende uitingen;
e. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
f. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het Internet of Intranet, waarbij enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken).
g. het afsplitsen van (computer)processoren die na het verbreken van de (on line) verbinding met Infra IT Groep blijven lopen binnen Infra IT Groep of het internet;
h. het verspreiden van computervirussen.
7.5 Het is opdrachtgever niet toegestaan de site te gebruiken voor erotisch, pornografisch of racistisch materiaal, illegale software, MP3 en hiermee vergelijkbaar materiaal.
7.6 Infra IT Groep is in de onderstaande gevallen gerechtigd de site van opdrachtgever zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te verwijderen, zonder dat opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan Infra IT Groep alle schade ten gevolge van de overtreding door Infra IT Groep of door derden geleden te vergoeden. niet genoten abonnementsgelden zullen worden geretourneerd, c.q. verrekend:
a. indien opdrachtgever zich het gestelde in de artikelen 6.4 en 6.5 overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat;
b. indien (een onderdeel) van de site van opdrachtgever oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het ?down? gaan of onbereikbaar worden van de server van Infra IT Groep;
c. Indien blijkt dat opdrachtgever valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft ingegeven;
d. indien blijkt dat opdrachtgever de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan.
7.7 Infra IT Groep heeft geen bemoeienis met informatie die op de site wordt gezet of die via de servers wordt verspreid en is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen hiervan. Evenmin is Infra IT Groep aansprakelijk voor het uitlekken van vertrouwelijke gegevens. Het gebruik van Credit Card betalingen en acceptatiemechanismen of het gebruik van elektronisch geld is voor verantwoording van opdrachtgever.
7.8 het is opdrachtgever niet toegestaan de site aan derden te verhuren of deze op andere wijze door derden te laten gebruiken.
7.9 Indien de door opdrachtgever gegenereerde of gebruikte hoeveelheid dataverkeer de in de Overeenkomst omschreven hoeveelheid overschrijdt, is Infra IT Groep gerechtigd de tarieven overeenkomstig aan te passen.
7.10 Infra IT Groep draagt zorg voor een regelmatige back-up van alle bestanden op de server, maar draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade.
7.11 Infra IT Groep is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de applicaties (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit benodigd is voor het benodigd onderhoud of voor verbetering van het systeem of de applicatie.
7.12 Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van de applicatie geeft opdrachtgever nimmer recht op enige terugbetaling van de huurprijs van de applicatie.

8. DETACHERING
8.1 Indien personeel van Infra IT Groep bij opdrachtgever wordt gedetacheerd is opdrachtgever verantwoordelijk voor de wijze van uitvoering van de werkzaamheden en dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd onder supervisie van opdrachtgever.
8.2 Bij detachering is opdrachtgever gehouden voor het bij hem te werk gestelde personeel een verzekering af te sluiten voor arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een bedrijfsongeval. Tevens is opdrachtgever aansprakelijk voor de financiële gevolgen voor Infra IT Groep ten gevolge van een ongeval, loonderving van de betrokken medewerker daar onder begrepen.
8.3 Opdrachtgever is gehouden, indien een bedrijfsongeval plaatsvindt waarbij personeel van Infra IT Groep is betrokken, zorg te dragen voor een deugdelijke ongevalsrapportage.
8.4 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het naleven van de veiligheidseisen op ieder werk, waar personeel van Infra IT Groep wordt ingezet en is gehouden het te werk gestelde personeel te informeren over de specifieke veiligheidseisen van het betrokken werk en de benodigde veiligheidsmiddelen te verstrekken.
8.5 Infra IT Groep is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verduistering van waardevolle materialen.

9. KLACHTEN EN GARANTIE
9.1 Klachten zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk. Infra IT Groep is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van Infra IT Groep als bindend.
9.2 Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering aan Infra IT Groep worden gemeld, terwijl het gebruik zoveel mogelijk dient te worden beperkt.
9.3 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.
9.4 Opdrachtgever zal alle door Infra IT Groep voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door Infra IT Groep in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.
9.5 Indien Infra IT Groep een gebrek aan de geleverde prestatie aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij de niet deugdelijk gebleken prestatie kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de overeengekomen prijs te verlenen.
9.6 Bij herlevering zal rekening worden gehouden met het profijt, hetwelk de opdrachtgever inmiddels van het geleverde heeft gehad en zal daarvoor een billijke vergoeding aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
9.7 Infra IT Groep aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.
9.8 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft Infra IT Groep niet; met name zal Infra IT Groep in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade of gevolgschade, die mocht ontstaan door niet, niet-juiste of niet-tijdige uitvoering van de opdracht.
9.9 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveranties niet op.
9.10 Voor door derden door bemiddeling van Infra IT Groep geleverde zaken is Infra IT Groep nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken, dan de door de leverancier van de geleverde zaken verstrekte garantie.
9.11 Bij reparatie wordt slechts garantie verleend op de vervangen onderdelen, voorzover de fabrikant van de desbetreffende onderdelen hierop garantie verleent. Op de reparatie zelf wordt nimmer garantie gegeven.
9.12 Indien Infra IT Groep ter voldoening aan haar garantieverplichting onderdelen van apparatuur of software vervangt, worden de vervangen onderdelen resp. de oude versie van de software haar eigendom en dienen door opdrachtgever aan Infra IT Groep te worden geretourneerd.
9.13 Indien hardware of software wordt gebruikt in combinatie met verkeerde of defecte hardware, of in combinatie met illegale software, kan door opdrachtgever geen aanspraak worden gemaakt op enigerlei garantie.
9.14 Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken zijn geen klachten mogelijk, anders dan direct na levering.
9.15 De garantie vervalt indien:
a. de gebruikers- en onderhoudsvoorschriften niet nagekomen worden;
b. de opdrachtgever het onderhoud of de reparatie aan derden heeft toevertrouwd, tenzij deze derden hiertoe door Infra IT Groep zijn aangesteld;
c. schade aan en/of gebreken in de constructie van de apparatuur zijn ontstaan door schuld, opzet, onachtzaamheid en/of nalatigheid van de opdrachtgever en/of derden;
d. indien opdrachtgever of derden zonder voorkennis en toestemming van Infra IT Groep wijzigingen in software hebben aangebracht, die in verband kunnen worden gebracht met de door Infra IT Groep verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan het beroep op garantie wordt gedaan, tenzij de absolute noodzaak tot het uitvoeren van de wijzigingen zich heeft voorgedaan en kan worden aangetoond.
9.16 Opdrachtgever zal nimmer uit hoofde van klachten of gebreken ontbinding van een overeenkomst kunnen vorderen, noch tijdens, noch na afloop van de garantieperiode.

10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1 Infra IT Groep draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Infra IT Groep te verrichten werkzaamheden of leveringen, of een evenredig deel daarvan.
10.2 Infra IT Groep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bedrijfs- of gevolgschade ten gevolge van tekortkomingen aan het door haar of door haar bemiddeling geleverde.
10.3 In geen geval aanvaardt Infra IT Groep aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door het onzorgvuldig of onvoorzichtig gebruik, dan wel gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzingen van het geleverde of door de ongeschiktheid van het geleverde voor het doel waarvoor opdrachtgever het heeft aangeschaft en/of gebruikt.
10.4 Indien Infra IT Groep in opdracht van opdrachtgever een product (CD-Rom, DVD) ontwikkelt, zal zij het ontwerp en een proefmodel aan opdrachtgever ?voor akkoord? voorleggen. Met het geven van dit akkoord neemt opdrachtgever alle aansprakelijkheid voor het juist functioneren van de definitieve productie over, zolang de definitieve producten overeenstemmen met het geaccordeerde model.
10.5 Infra IT Groep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de feitelijke inhoud van de door haar vervaardigde websites of multimedia-uitingen.
10.6 Infra IT Groep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van virussen op de door haar geleverde informatiedragers of op via het Internet geleverde of
binnengehaalde gegevens of software. Opdrachtgever dient de aangeleverde informatiedragers, gegevens of software zelf op aanwezigheid van virussen te testen.
10.7 Evenmin aanvaardt Infra IT Groep enige aansprakelijkheid voor verlies of verminking van via digitale informatiedragers of E-mail aangeleverde gegevens. Opdrachtgever of door of voor hem ingeschakelde derden dienen deze gegevens immer op juistheid en volledigheid te controleren.
10.8 Voor de door Infra IT Groep via haar Internet of Intranet Sites beschikbaar gestelde informatie, freeware en shareware wordt door Infra IT Groep geen enkele aansprakelijkheid genomen. Infra IT Groep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de beschikbare informatie of voor het juist functioneren van de aanwezige software, noch voor de gevolgen hiervan.
10.9 Opdrachtgever is gehouden Infra IT Groep schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Infra IT Groep instellen ter zake van schade ontstaan door of met het geleverde.
10.10 Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst ad hoc voortvloeiende verplichting.
10.11 Door het geven van een opdracht tot ontwikkeling, vervaardiging, reproductie of vermenigvuldiging van door de auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde zaken of software, verklaart opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Infra IT Groep in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financi‰le als andere, uit de ontwikkeling, vervaardiging, reproductie of vermenigvuldiging voortvloeiende.
10.12 De standaard software wordt geleverd “zoals ze is”; Infra IT Groep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door het onjuist gebruik of functioneren van de programmatuur.
10.13 Opdrachtgever is gehouden voor niet-standaard software en internetapplicaties een acceptatietest te ontwikkelen. Infra IT Groep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gebreken en/of onvolkomenheden aan de ontwikkelde software, voor zover deze niet door de acceptatietest aan het licht zijn gekomen.
10.14 De aanwezigheid van fouten (bugs) in niet-standaard software die de functionaliteit van de software niet belemmeren geven opdrachtgever nimmer het recht de betrokken software geheel of gedeeltelijk af te keuren. De aansprakelijkheid van Infra IT Groep gaat nimmer verder, dan in een volgende versie van de software deze fouten te verhelpen.
10.15 De aanwezigheid van fouten (bugs) in standaard software die de functionaliteit van de software niet belemmeren geven opdrachtgever nimmer het recht de betrokken software geheel of gedeeltelijk af te keuren. De aansprakelijkheid van Infra IT Groep gaat nimmer verder, dan te trachten de producent van de betrokken software te bewegen in een volgende versie van de software deze fouten te verhelpen.
10.16 Infra IT Groep verplicht zich de door opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens, bescheiden, tekeningen en ontwerpen alsmede de haar toevertrouwde materialen, zoals dia?s, videotapes, cinefilms, documenten en andere te reproduceren of op te nemen materialen vertrouwelijk te behandelen en als een goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor teloorgaan door brand, diefstal of breuk e.d. voor zover niet door de verzekering gedekt. In gevallen waarin met kostbare of niet vervangbare unica gewerkt moet worden, dient opdrachtgever deze voor zijn rekening en risico te verzekeren.
10.17 Bij verhuur zijn de wijze van gebruik en opstelling van het gehuurde zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever. Infra IT Groep aanvaardt ten deze geen enkele aansprakelijkheid.
10.18 Bij verhuur is Infra IT Groep nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolg van stilstand, storing of slecht functioneren van het gehuurde of gedeelten daarvan, behalve in geval van -door opdrachtgever te bewijzen-opzet of grove schuld van Infra IT Groep. In geen geval zal de aansprakelijkheid van Infra IT Groep verder gaan dan het opnieuw ter beschikking stellen van apparatuur.
10.19 Voor onjuistheden in de opgave van rechten, kosten en onkosten door derden aan Infra IT Groep of voor wijziging daarvan, is Infra IT Groep niet aansprakelijk; eventuele (na)vorderingen, welke uit dien hoofde ontstaan, komen voor rekening van de opdrachtgever.
10.20 Adviezen worden door Infra IT Groep naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.
10.21 Infra IT Groep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door opdrachtgever van niet-correcte gegevens, alsmede ten gevolge van het niet verwerken van gegevens welke niet uitdrukkelijk aan Infra IT Groep zijn medegedeeld of ter hand gesteld.
10.22 Infra IT Groep aanvaardt voor door haar opgestelde begrotingen en prognoses geen enkele aansprakelijkheid voor de realisatie van de ingeschatte toekomstige ontwikkelingen.
10.23 Indien door of namens opdrachtgever of voor hem werkende derden aan personeel van Infra IT Groep opdracht wordt gegeven of assistentie wordt gevraagd voor het uitvoeren van werkzaamheden die niet uitdrukkelijk tevoren schriftelijk zijn overeengekomen, aanvaardt Infra IT Groep geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze van uitvoering, noch voor de gevolgen daarvan.
10.24 Infra IT Groep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door de producent van de geleverde hardware opgegeven (chemische) samenstelling, mate van verontreiniging en stralingsintensiteit, verder gaand dan de door de betrokken producent aanvaarde aansprakelijkheid.

11. EIGENDOMSVOORBEHOUD
11.1 De eigendom van te leveren roerende zaken gaat -niettegenstaande de feitelijke aflevering- eerst op opdrachtgever over, indien deze alle navolgende verplichtingen uit alle met Infra IT Groep gesloten overeenkomsten is nagekomen: de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde roerende zaken zelf; de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door Infra IT Groep
verrichte of te verrichten diensten; eventuele vorderingen wegens niet nakoming door opdrachtgever van (een)overeenkomst(en).
11.2 Ter zake van de sub 1 van dit hoofdstuk bedoelde goederen behoudt Infra IT Groep -voor zoveel als mogelijk is- tevens het (mede)eigendomsrecht tot zekerheid van al haar openstaande vorderingen jegens opdrachtgever, indien deze goederen zijn verwerkt of bewerkt, dan wel anderszins door enig handelen van opdrachtgever bij gebreke van deze betaling aan de eigendom van Infra IT Groep zouden worden onttrokken.
11.3 Opdrachtgever wordt tot wederopzegging gemachtigd de geleverde goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en te leveren, met dien verstande, dat hij op eerste verzoek van Infra IT Groep de uit deze verkopen jegens zijn afnemers verkregen vorderingen aan Infra IT Groep zal cederen. Opdrachtgever verleent Infra IT Groep reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.
11.4 Op de goederen mogen door opdrachtgever geen pandrechten, van wat voor aard dan ook, worden gevestigd, terwijl de opdrachtgever evenmin de goederen mag doen strekken tot zekerheid van een vordering van een derde.
11.5 Infra IT Groep is te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen bij opdrachtgever of diens houders weg te (doen) halen, indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Infra IT Groep niet nakomt. Opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van 1.000 euronvoor elke dag, dat hij in gebreke blijft.

12. EIGENDOMSRECHT EN COPYRIGHT
12.1 Het gebruiksrecht van een te leveren website, multimedia applicatie of software gaat -niettegenstaande de feitelijke aflevering-eerst op opdrachtgever over- indien deze alle navolgende verplichtingen uit alle met Infra IT Groep gesloten overeenkomsten is nagekomen. Indien aflevering ‘Open-Source’ software of applicaties -al dan niet door InfraIT aangepast, in welke zin dan ook- betreft is er voor opdrachtgever slechts en uitsluitend sprake van gebruikersrecht. Indien aflevering een -door InfraIT ontworpen- grafische beeldinformatie betreft rust het EIGENDOMSRECHT EN COPYRIGHT altijd en uitsluitend bij InfraIT tenzij expliciet schriftelijk anders is overeen gekomen.
12.2 Bij niet tijdige betaling van een geleverde website is Infra IT Groep gerechtigd de website op non actief te zetten totdat betaling overeenkomstig het gestelde sub 11.1 volledig heeft plaats gevonden.
12.3 Na volledige betaling overeenkomstig het gestelde sub 11.1 komt aan opdrachtgever -met in achtname van het in de navolgende artikelen gestelde- het overeengekomen gebruiksrecht van het geleverde toe.
12.4 Infra IT Groep behoudt het auteursrecht van de door haar ontworpen c.q. tot stand gebrachte software, ontwerpen, schetsen en calculaties, ook wanneer opdrachtgever hierop een opdracht geeft.
12.5 Opdrachtgever verplicht zich de geleverde ontwerpen, computerprogramma’s, systeem- en programmabeschrijvingen, documentatie, tekeningen, schetsen en calculaties slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen, noch op welke andere manier dan ook handelen of nalaten te handelen, zodat derden hierover kunnen beschikken.
12.6 Alle rechten van industriële of intellectuele aard, zoals o.a. auteursrecht en copyright, met betrekking tot de van Infra IT Groep afkomstige of door Infra IT Groep gebruikte computer-programma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, etc. worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van Infra IT Groep, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de computer-programma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, etc. van de opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derden. De uitoefening van deze rechten -openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen- is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Infra IT Groep voorbehouden.
12.7 Het is opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp of software van Infra IT Groep te wijzigen, te herhalen of te vermenigvuldigen, ook niet wanneer het slechts een deel van het ontwerp of software van Infra IT Groep betreft, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Infra IT Groep. Infra IT Groep kan aan een dergelijke toestemming voorwaarden verbinden, het betalen van een geldelijke vergoeding daaronder begrepen.
12.8 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoort het uitvoeren van een onderzoek naar bestaande octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden niet tot de opdracht.
12.9 Infra IT Groep is te allen tijde gerechtigd haar naam op een website of multimedia applicatie of in de ontwikkelde software te (laten) vermelden of verwijderen; het is opdrachtgever niet toegestaan deze naamsvermelding zonder toestemming van Infra IT Groep te verwijderen of -indien Infra IT Groep deze naamsvermelding verwijderd wil zien, deze niet te (laten) verwijderen.
12.10 Infra IT Groep heeft -tenzij zulks bij opdracht uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen- het recht haar ontwerp of gedeelten van haar ontwerp bij herhaling uit te doen voeren.
12.11 Infra IT Groep heeft voor promotionele doeleinden het recht van een naar haar ontwerp verwezenlijkt project foto?s of andere afbeeldingen te maken en deze te verveelvoudigen en openbaar te maken.
12.12 Indien voor de uitvoering van de opdracht gebruik wordt gemaakt van modellen, stockfoto?s of illustraties blijft het beeldrecht altijd bij het model c.q. het modellenbureau, het stockbureau of het agentschap. Het is opdrachtgever derhalve nimmer toegestaan het beeldmateriaal vaker te gebruiken dan waarvoor in het kader van de opdracht rechten zijn verkregen. Bij hergebruik dient opdrachtgever te allen tijde contact op te nemen met Infra IT Groep.
12.13 Infra IT Groep is gerechtigd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aan BUMA/STEMRA of aan andere copyright-of beeldmerkbeheerders opgave te doen van de naam van de opdrachtgever, de titel van voor opdrachtgever verveelvoudigd materiaal en de aantallen, waarin die verveelvoudiging heeft plaatsgevonden.

13. BETALING
13.1 Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van Infra IT Groep daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling c.q. betaling in termijnen vorderen. Infra IT Groep is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.
13.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen alle betalingen binnen acht dagen na factuurdatum te geschieden, netto contant zonder enige aftrek in Euro.
13.3 Indien in kredietgeving wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 1% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag; telkens na een periode van een jaar zal door opdrachtgever tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voor zover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.
13.4 Indien kredietgeving ten onrechte wordt genomen, kan door Infra IT Groep een bedrag aan administratiekosten in rekening worden gebracht.
13.5 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Infra IT Groep moet maken ter
effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van 200 euro.

13.6 Indien opdrachtgever de opdracht in onderaanneming door Infra IT Groep doet uitvoeren, zal opdrachtgever op eerste verzoek van Infra IT Groep zijn uit deze transactie verkregen vordering(en) op derden aan Infra IT Groep cederen. Opdrachtgever verleent Infra IT Groep reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.
13.7 Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn sub 2 van dit hoofdstuk is bepaald, heeft Infra IT Groep het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling, of een door Infra IT Groep te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet, alvorens geleverd te krijgen, terwijl ondanks een overeengekomen betalingstermijn prompte betaling dient plaats te vinden, indien Infra IT Groep aanleiding ziet zulks te verlangen.

14. GESCHILLEN
14.1 Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.
14.2 Op alle overeenkomsten en transacties van Infra IT Groep is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
14.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

15. SLOTBEPALINGEN
15.1 Op alle transacties van Infra IT Groep betreffende de levering van software is tevens van toepassing de Software Licentie Overeenkomst van Infra IT Groep, dewelke met deze Algemene Voorwaarden een onverbrekelijk deel vormt, als ware zij letterlijk daarin opgenomen en dewelke tegelijk met deze Algemene Voorwaarden is gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te s-Hertogenbosch.
15.2 In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Infra IT Groep.